Riskli yapılar için 18 ay kira yardımı yapılacak

Kentsel Dönüşümde anlaşmayla tahliye edilen alanlardaki konut ve iş yeri sahiplerine 18 ay boyunca aylık 600 liraya varan kira yardımı yapılacak..

Riskli yapılar için 18 ay kira yardımı yapılacak
Riskli yapılar için 18 ay kira yardımı yapılacak
GİRİŞ 02.07.2013 14:53 GÜNCELLEME 02.07.2013 14:53

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde, anlaşmayla tahliye edilen dönüşüm alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerleri için 18 ay boyunca aylık olarak kira yardımı yapılacak. Kira yardımı aylık 600 TL'yi geçmeyecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilerek tasarrufuna bırakılan taşınmazlar, Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların kendileriyle anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya tescil edilmesi, ilgili kurumun isteği üzerine tapu müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

-AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ-

Yönetmeliğe göre, riskli binaların yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazların yeniden değerlendirilmesi konusunda, paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karar, anlaşmanın şartları ve riskli yapının Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen değeri Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğü, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğe bildirilecek.

En az üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının rayiç değerini tespit etmek ve satış işlemini gerçekleştirmek üzere, Müdürlük bünyesinde, biri başkan ikisi üye olmak üzere, en az üç kişiden oluşan Bedel Tespiti ve Satış Komisyonu teşkil olunacak. Müdürlük, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, bütün maliklere elden veya maliklerin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine taahhütlü posta yoluyla tebliğ edecek. Taahhütlü posta yoluyla yapılan tebliğde, tebliğ evrakının postaya verildiği tarihi izleyen onuncu günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak. Açık artırmayla satış tarihi, tebliğ tarihinden itibaren en az 7 gün sonra olacak şekilde belirlenecek.

-KİRA YARDIMI AYLIK 600 TL'Yİ, YARDIM SÜRESİ 18 AY'I GEÇEMEYECEK-

Anlaşmayla tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması halinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması halinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilecek. Kira yardımı aylık 600 TL'yi, yardım süresi ise, 18 ayı geçemeyecek. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecek. Kira yardımları, riskli alan veya rezerv yapı alanlarında talebin uygulamayı yapan idare veya TOKİ'ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere idare veya TOKİ'nin hesabına ve riskli alan dışındaki riskli yapılarda talebin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına veya ilgililerine ödenmek üzere idarenin hesabına yapılacak.

KAYNAK: AA